“پاندول”

تصویر تکاندهنده ی پسر غرق شده ی سوری در سپتامبر گذشته، گرچه وجدان انسان ها را به شدت تحریک کرد ولی نتوانست جلو مرگ کودک هموطنش را در بمبارانِ دیروز بیمارستانی در حلب بگیرد.

هیچوقت اهل فیزیک نبودم ولی مدتی است این اصل فیزیکی را کشف کرده ام که "وجدان انسانی" وقتی تحت تاثیر "حادثه" ای تحریک می شود دیری نمی کشد که مثل "پاندول" به جای اولش برمی گردد! 

boy%20drowned.jpg aleppo.jpg