نوحه‌خوانى براى فیلمساز برجسته‌ى سینماى ایران!

عباس کیارستمى که سه چهارسال قبل از تولد نامیمون گورزادى با عنوان جمهورى اسلامى با فیلمهائى همچون "مسافر" و "گزارش" توجه سینماشناسان ایران را بهمثابه فیلمسازى صاحب سبک و متفاوت جلب کرده بود با همهى دستاوردهاى شگرفش در عرصهى سینماى جهانى در طول عمر بدیمن جمهورى اسلامى، تا در بستر مرگ (که امیدوارم از آن به سلامت بگذرد) قرار نگرفت توجه مقامات مرگباور جمهورى اسلامى را به خود جلب نکرد!

حالا وزیر بهداشت و وزیر ارشاد رژیم اسلامى نگران جان کسى هستند که پیش از این کمترین توجهى به افتخاراتى که او براى سینماى ایران در عرصه جهانى به ارمغان آورده بود نداشتند. آنهم در شرائطى که کیارستمى در تمام این دوران دردآور، براى برنیانگیختن حساسیتهاى سانسورگرایانه و اسلامى آنان تمام سعىاش را مىکرد!

kiarostami.JPG

روزنامهها و مجلات ایران هم که افتخارات کیارستمى براى سینماى ایران را معمولا نادیده مىگرفتند در روزهاى گذشته در انتقال آخرین خبرها در مورد روده کوچک و روده بزرگ فیلمساز نامدار ایرانى، و درجه حرارت بدن و میزان فشار خونش اصلا کوتاهى نکردند!

من اما بعنوان همکار او (مىترسم بگویم آشناى او چون نمىخواهم ناچار شود در بستر بیمارى بگوید اصلا هرگز با من تماس نداشته چه برسد که آشناى من بوده باشد!!) آرزوى بهبودى سریع او را دارم، و او را علیرغم اختلاف نظر فاحشم در مورد برخورد با سانسور و سانسورگران، فیلمسازى ممتاز و یکتا مىدانم.