نوروزیه

پیشاپیش فرارسیدن نوروز باستانی، این خار چشم مرگ‌باوران را به تمامی عاشقان بهار تبریک می‌گویم، با فراز کوتاهی از شعری بلند از "سهراب سپهری"، و اثر چشمگیری از سیمای او، کار استادانه‌ی دوست هنرمندم "بزرگ خضرائی" که به لطفش مدتی است فضای کوچک اتاقم تا آنسوی بهار گسترده گشته است.

مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سمبوسه و عید

در هوائی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد

و نه آواز پری می‌رسد از روزن منظومه‌ی برف

تشنه‌ی زمزمه‌ام.

sepehri.jpg