اسپات لایت

همین حالا فرصت یافتم فیلم "اسپات لایت" را ببینم. چنان تحت تاثیرش هستم که اگر هم لازم بود چیزی در بارهاش بنویسم نمیتوانستم. فقط میخواهم این را بگویم که اسکار امسال با دنبالهروی نکردن از گلدن گلاب و بفتای انگلستان، و اهدای اسکار بهترین فیلم سال به "اسپات لایت"، حیثیت هنری و اجتماعیاش را یک سروگردن از آن دو بالاتر برد.

spotlight.jpg

اسپات لایت نام یک گروه چهار پنج نفرهی ژورنالیست است که از طرف روزنامهی "بوستون گلاب" در مورد تجاوز جنسی به کودکان در کلیساهای کاتولیک توسط کشیشها تحقیق میکنند. تلاش جانکاه این گروه برای یافتن قربانیان و افشای هفتاد کشیش متجاوز در ایالت ماساچوست که منجر به افشای کامل این فجایع در سراسر آمریکا شد موضوع این فیلم است که کاملا واقعی است. اسپات لایت در لغت یعنی نورافکن.