پاسخ به یک پرسش

در ارتباط با یادداشت قبلی بسیاری از دوستان از من پرسیده اند چه راه بهتری از رای دادن به لیستی که در آن افراد ناشایست نیز وجود دارد پیشنهاد می کنی. پاسخ به یکی از آنان را این جا هم می آورم:

راه بهتری که من می شناسم نافرمانی مدنی است. این نافرمانی می تواند یک اعتراض ساده به انتخابات فرمایشی در فیسبوک باشد یا شرکت در اعتراضات خیابانی با استفاده از فرصت پیش آمده. آنچه برای جنبش سبز حیثیت آورد رای دادن یا ندادن نبود بلکه نافرمانی مدنی پس از آن بود.