تعجب!

همه چیز در دنیاى سیاست بقدرى عجیب و غریب شده که من مدتهاست از هیچ چیز تعجب نمى کنم. اما البته گاهى از تعجب دیگران خیلى تعجب مى کنم! مثل همین موردِ به اصطلاح انتخابات. این که لیست حامیان سرکرده ى جانیان، سیدعلى خامنه اى، پر باشد از منفورترین چهره هاى کریه حکومت اسلامى که البته براى کسى عجیب نیست. ولى من از این که بعضى ها از دیدن نام جانیان شناخته شده اى مثل درى نحف آبادى و رازینى و رى شهرى در لیست طرفداران دولت تعجب مى کنند، واقعا تعجب مى کنم. انگار در رأس همین لیست نام هاشمى رفسنجانى را نمى بینند که در تمامى جنایات اثبات شده ى حکومت در کنار خمینى و خامنه اى بوده است و همچنان به گذشته ى پرافتخارش افتخار مى کند. وقتى مى شود بین بد و بدتر یکى را انتخاب کرد پس تعجبى ندارد اگر از ملتى بخواهند که بین بدتر و بدترین یکى را انتخاب کند!