بهشت جای کی است؟

در مورد جنایاتی مثل جنایت دیشب در پاریس، اولین واکنش هر شنونده ی خبر این بوده است که بگوید: "زبانم از بیان آن قاصر است". این ناتوانی در تبیین جنایت پاریس به نگاه من، از آنجا می آید که متعصبین مسلمان در ارتکاب جنایت هیچ حد و مرزی نمی شناسند. کشتن کودک، تجاوز به زن، سر بریدن مرد، دست داشتن در قاچاق هروئین و تریاک و آدم دزدی و زورگیری همانقدر به آنان احساس ربّانی و روحانی می دهد که روزی پنج بار نماز گزاردن در مقابل خدایشان.

حقا که بهشت جای آنهاست!