“همانطور که هستم دوستم داشته باش”

این عنوانِ ترانهای است از "پابلو میلانِس"، محبوبترین خوانندهی چهار دههی اخیر کوبا که من بارها از او و کارهای درخشانش در وبلاگم "از دور بر آتش" نوشتهام. اما حالا، یعنی همین هفته پیش، سیدی تازهای از خوانندهی نامدار فلامنکو، "نینیا پاستوری"، در اسپانیا منتشر شده که همین عنوان را بر خود دارد: "همانطور که هستم دوستم داشته باش".

سیدیِ نینیا پاستوری دوازده ترانه دارد که اغلب دوبارهخوانی ترانههای خوانندگان دیگرست از جمله همین ترانهی معروف پابلو میلانِس. پابلو میلانِس که نزدیک به هفتادسال سن دارد سالها پیش در یک سیدی بسیار معروف با عنوان "پابلوِ محبوب"، چندین ترانهاش را با همراهی با خوانندگان سرشناس کشورهای آمریکای لاتین به شکل دوصدائی اجرا کرده که با مقدمهای با صدای نویسنده نامدار، "گابریل گارسیا مارکِز" منتشر شد. مارکز در این مقدمه میگوید: "این دیسک خانهای بیدر و پیکر است که پابلو میلانِس به هر کجا که میرود آنرا با خود میکشد، تنها برای اینکه دوستانش در تمام جهان با او در این خانه همآواز شوند. خانهای است که درش به روی تمام رفقایش در دنیا باز است؛ کسانی که زبانهای مختلفی دارند اما تنها به یک زبانِ مشترک با هم حرف میزنند: زبانِ موسیقی."

یکی از ترانههای این سیدی همین ترانهی "همانطور که هستم دوستم داشته باش" است که پابلو میلانس به همراه خواننده نامدار برزیلی، "گال کوستا"، اجرا کرده است.

چون به دلیل کپیرایت هنوز امکان انتشار این ترانه با صدای نینیا پاستوری فراهم نیست، اصل ترانه را با صدای مشترک میلانِس و کوستا از یوتیوب در اینجا برایتان میآورم که اتفاقا با تصاویر بسیار زیبائی از سرزمین و مردم کوبا همراه است؛ البته این عکسها هیچ ارتباطی به محتوای عاشقانهی ترانه ندارد که بند آغازینش را برایتان به فارسی برمیگردانم.

[همانطور که هستم دوستم داشته باش، بیترس با من باش،

با عشق لمسام کن، وگرنه آرامشم از دست میرود.

بیریا مرا ببوس، به شیرینی با من همراه شو

به من نگاه کن، تا به روحات رخنه کنم.

عشق هزارتوئی است که هیچگاه شناخته نشده

از وقتی با توام میخواهم این افسانه را درهم بشکنم

میخواهم با دست تو بر تمام تشریفات فائق شوم

میخواهم فریاد بزنم که دوستت دارم

و فریادم به گوش همه برسد.]