ابراز شادمانی و تبریک

کم نبودند هموطنان و آشنایانى از من که در یکى دو دهه ى اخیر به دریافت نشان شوالیه از کشور فرانسه مفتخر شده اند ولى هیچکدام تا این حد شادمانى براى شخص من به همراه نداشتند که اهداى این نشان ارزشمند به دوست خوب و کنشگر راستین حقوق بشر، عبدالکریم لاهیجى. 

دلیل آن هم بسیار روشن است: کمتر کسى از نسل خودم را مى شناسم که مثل کریم در تمام طول نزدیک به نیم قرن فعالیتش به عنوان یک حقوقدان، بى کمترین انحراف سیاسى و ایدئولوژیک از حقوق اساسى انسانها دفاع کرده باشد. یادمان باشد که مفهومى که امروز ما از حقوق بشر داریم روزى روزگارى، بویژه در دوران انقلاب نابودگر حقوق ابتدائى ما ایرانیان، براى بسیارى از مدافعین امروزین حقوق بشر – از جمله شخص من – همان ارزشى را نداشت که امروز دارد.

 

lahiji11.JPG

با تبریکى از صمیم قلب به دکتر عبدالکریم لاهیجى.