“کانه‌لا” سلطان فلامنکوخوانان معاصر درگذشت

ماه گذشته یکی از نامدارترین فلامنکوخوانان آندلسِ اسپانیا از اهالی "سان روکه" که با نام هنری "کانهلا دِ سان روکه" چند دهه بر تارک موسیقی فلامنکو میدرخشید در سن شصت و هشت سالگی درگذشت.

صدای پر احساس او که از عمق وجودش سرچشمه میگرفت سبک خواندنش را منحصر به فرد کرده بود. به احترام او یک نمونه کوتاه از فلامنکوخوانیاش را در اینجا میآورم که سال پیش در سالن "گارسیا لورکا" در مادرید اجرا کرده است.