کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

من در برنامه افق از صدای آمریکا به مناسبت پنجاهیم سال تاسیس کانون