چارتا قاطرچی (شعری از فدریکو گارسیا لورکا)

کولی های اسپانیا حالی می کنند با چهارپاره های لورکا که برای فلامنکوخوانی جان می دهد! هم از لحاظ فرم، به خاطر کوتاهی مصراع ها و ضربی که در کلام است، و هم از لحاظ موضوعی که با زندگی روستائی وار کولیان همآهنگ است.

یک نمونه از این شیوه کارهای لورکا را به فارسی برمی گردانم با همراهی کلیپی با صدای فلامنکوخوان محبوبم "استریا مورنته" که به چه شیرینی آن را می خواند!

morentejpg.jpg

از اون چارتا قاطرچى 

که دارن میرن دهکده،

اونى که قاطرش ابلقه،

افتاب سوخته و قدبلنده …، 

 

از اون چارتا قارطرچى

که دارن میرن رودخونه،

اونى که قاطرش ابلقه، 

دل منو می بره. 

 

از اون چارتا قاطرچى

که دارن میرن رودخونه،

اونى که قاطرش ابلقه

"ماریو"ى منه. 

 

واسه چى توی کوچه

دنبال آتیش مى گردى، 

وقتى از صورت خودت 

شعله ی شادابی مى تابه؟