“آنتونیو گادِس” و فلامنکوى جن‌زدگان!

این مطلب را بىمقدمه با کلیپى از فیلم "عشقِ جادوزده" آغاز مىکنم تا شما را سه چهار دقیقه بهمهمانى فلامنکوى جنزدگان دعوت کنم!آنچه دیدید (البته اگر قرار نانوشته با من را رعایت کرده، و بدون دیدن این کلیپ به خواندن متن ادامه ندهید!) صحنهاى است از فیلم بعدى "رُویرا بلهتا" سازندهى فیلم "لوس تارانتوس" که چهارسال پس از آن باز هم نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسىزبان شد، و باز هم البته دست خالى از مراسم بازگشت! نقش اصلى این فیلم را "آنتونیو گادِس" در کنار بازیگر و رقصندهی جوان "لا پولاکا" بازى مىکند. 


gades2.jpg

آنتویو گادِس و لا پولاکا


"عشق جادوزده" بر مبناى اپرائى معروف اثر "مانوئل دِ فایا" ساخته شده که ماجرایش در بستر زندگى کولیهاى بارسلونا مىگذرد، گرچه اینبار بهدلیل موضوع قصه، بیشتر فراواقعیتگرا (سوررئالیستى) است تا واقعیتگرا. 

زن جوانى که شوهرش توسط مردى که خاطرخواه اوست کشته شده دچار مالیخولیا مىشود. کارگر کشتىسازى جوانى که نقشش را آنتونیو گادِس بازى مىکند در سر راه او قرار مىگیرد و سعى مىکند او را از ذهنیت جادوزدهاش نجات دهد. فیلم با صحنههاى زیبائى از رقص این دو، و ساختار سینمائى نهچندان مستحکم و چشمگیر، این قصه را تا مرگ قاتل و رهائى زن جوان از مالیخولیاى ذهنىاش پیش مىبرد.

جالب است بدانید که "کارلوس سائورا" حدود بیست سال پس از ساخته شدن این فیلم توسط "رُویرا بلهتا" نسخهی دیگری از این اثر را با همان عنوان و باز هم با شرکت آنتویو گادِس ساخته است که وقتی به فیلمهای کارلوس سائورا در زمینهی فلامنکو بپردازم از آن بیشتر برایتان خواهم گفت.

در مطلب گذشته قول داده بودم به آنتویو گادِس و رقصش در فیلم "لوس تارانتوس" برگردم. گرچه او در چندین فیلمِ معروف، جادوی فلامنکو را به نمایش گذاشته ولی از آن جا که در فیلم نامبرده بود که هنر رقصندهگیاش را به اثبات رساند نمیتوان از آن صحنه به آسانی گذشت. آنتونیو در این فیلم نقش دوست صمیمی رافائل، قهرمان قصه را بازی میکند که علاوه بر رقص، بازی چشمگیری هم ارائه میدهد. او به عنوان دوست نزدیک رافائل، اولین کسی است که قربانی عشق سوزان و نافرجام رافائل و خُوانا میشود. یک صحنه کوتاه را هم از فیلم "لوس تارانتوس" انتخاب کردهام تا صحنه مرگ آنتونیو را ببینید. در این صحنه، خواستگارِ بزهکارِ خُوانا سعی میکند در کافه‌ای با رافائل درگیر شود. رافائلِ عاشق که اهل درگیری نیست از مقابله با او طفره میرود ولی دوست او، که نقشش را آنتویو گادِس بازی میکند، تاب نمیآورد و با رقیب عشقیِ دوستش درگیر میشود.حالا پس از دیدن این صحنه ی ضدِحال، وقت دیدن و لذت بردن از رقص آنتونیو گادِس است! در این صحنهای که خواهید دید، رافائلِ عاشق، در یک بامدادِ پس از میزدهگی، از آنتونیو میخواهد که به آوای گیتارش در خیابان برقصد؛ من که از دیدنش خسته نمیشوم!