بوسه بر چشم بیدار مادرانِ خاوران

قرار است جایزهها موجب افزایس حیثیت برندگانشان شوند. اما کم نیستند جایزههائى که حیثت خود را از برندگانشان مىگیرند. تازهترین نمونه در مورد اخیر، اختصاص جایزه حقوق بشر "گوانگجو" در کره جنوبى به مادرانِ خاوران است. 

مادران خاوران که بیستوپنج سال است با باری از دردى توانسوز بر دوش، از پا ننشسته، و در کشورى که حتى مویه بر گور عزیزت ممنوع است، بىمحابا کشتار ۶٧، این راز سربهمهر رژیم اسلامى را برملا کردهاند، نمونهى درخشان مبارزه در راه حمایت از حقوق بشر در ایران هستند، که بسیار پیش و بیش از اینها شایستهی دریافت جوائز حقوق بشری بودهاند.

khavaran0001.jpg

حالا با اختصاص این جایزه حقوق بشرى به مادران خاوران، نام این جمع شریف در عرصهاى تازه طرح شده است؛ عرصهى جهانى. همان عرصهاى که سالهاست نام جمع مشابهى را میشناسد که پرچم مشابهى را در دست دارند: مادرانِ میدان "مایو" در آرژانتین. مادرانی که بیش از چهار دهه هر هفته در میدان اصلی شهر بوئنوسآیرس، با عکسی از فرزندان گمشدهشان در دست، جمع میشوند تا پاسخ این پرسش را بیابند که عزیزانشان چرا و چگونه سربهنیست شدهاند.

mayo001.jpg

چند ماه پیش که با بیژن شاهمرادی، تهیهکننده، داشتیم نسخه انگلیسى فیلم "با من از دریا بگو" را آماده مىکردیم با این پرسش روبرو شدیم که نوشتن عبارت "تقدیم به مادران خاوران" که در نسخه فارسى وجود دارد در نسخه انگلیسى، براى غیرفارسىزبانان مفهوم خواهد بود یا نه؟ شهرام قنبرى، مشاور آگاه من در این فیلم، در پاسخ این پرسش برایمان نوشت که براى شناساندن این جمع شریف به جهانیان، و براى حک کردن نام خاوران در حافظه جمعى غیرایرانیان، باید از جائى شروع کرد و چه جائى مناسبتتر از همین فیلم که موضوعش کشتار ۶٧ است. او در یادداشتش به جهانی شدن نام مادران میدان مایو اشاره کرده بود و اینکه این نام اکنون برای تمام جهانیان شناخته شده است.

اشارهای بجا که بلافاصله اجرا شد.

همزمان شدن خبر اهدای جایزه حقوق بشر به مادران خاوران را با اولین دور نمایش عمومی فیلم "با من از دریا بگو"، که از فردا در شهر آخن در آلمان آغاز و در کلن و هانوور و برلین در همین ماه، و سپس در کپنهاک و سانفرانسیسکو در ماه آینده ادامه مییابد به فال نیک میگیرم و همراه با تبریکات صمیمانه، این فیلم را یکبار دیگر از سوی خودم و تمامی همکاران، و دوستان برگزارکننده نمایشات، همچون بوسهای بر چشمان بیدار مادرانِ خاوران، تقدیم حضورشان میکنم.