نمایش “با من از دریا بگو” آغاز شد

به همت دوستان، نمایش فیلم "با من از دریا بگو" تا کنون در چند شهر زیر برنامهریزی شده است:

آخن (آلمان)، جمعه شانزدهم می

کلن، شنبه هفدهم می

هانوفر، شنبه بیستوچهارم می

برلین یکشنبه بیستوپنجم می

کپنهاک (دانمارک) جمعه ششم ژوئن

سانفرانسیسکو (دانشگاه استنفورد) جمعه بیستوهفتم ژوئن


screenings%20in%20Germany.jpg