روز جهانى زن، و نمایش افتتاحیه “با من از دریا بگو”

فیلم بلند داستانى – مستند "با من از دریا بگو" روز شنبه هشتم مارس سال جارى (ماه آینده) در سالن سینماى "جیمز بریجز" در مجتمع دانشگاهى "یو.سى.ال.ا" در لسآنجلس براى اولین بار بهنمایش در خواهد آمد. این فیلم که بهمناسبت بیستوپنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسى در تابستان ۶٧ ساخته شده، عملا در روز جهانى زن افتتاح خواهد شد که مناسبت بسیار بجائى است چرا که این فیلم به "مادران خاوران" تقدیم شده و چهار شخصیت اصلى آن، دو مادر و دختر هستند.
"تیزر" فارسى ("تریلر"، "شورت فیلم" یا هرچه بنامیدش!) حاضر شده که در زیر مىتوانید ببینیدش. تیزر انگلیسی بهزودی آماده خواهد شد.

باقى مىماند سپاس فراوان از گوینده توانا، و هنرمند شناختهشده، "میرعلى حسینى"، که از صداى گرم و گیرایش در این تیزر استفاده کردهام.
□◊□