کَل مَمد کى ره دارنه؟

مازندرانىها باید با این قصه آشنا باشند. کَل مَمد خانه شاگردى بود تو دهى در سارى. از کودکى در خانه کدخدا خدمت مىکرد؛ از آب کشیدن از چاه تا وجین کرتِ صیفىجات با او بود. زمستان برف مىروبید و تابستان، وقتى کدخدا روى ایوان چرت قیلوله مىزد مىرفت صحرا انجیر رسیده از درخت کهنسال وسط مزرعهى حاجى مىچید و توى یک بادیه آبِ خنک مىگذاشت بالا سر کدخدا.
این ماجراى "کل ممد کى ره دارنه؟" مال یکى از همان ظهرهاى گرم تابستان است که ما مازندرانىها به آن گرمای "انجیلپزان" مى گوئیم.
یک روز خدا، تو یک ظهر انجیلپزان، که ده در خواب ظهرگاهى بود یکباره کسى با ضربههائى محکم به دروازهى خانهى اهالى، همه را از خواب پراند. فریاد کسى که پس از چندین ضربه به دروازهى هر خانه بگوش مىرسید این بود "کَل مَمد دار دَکِته، کَل مَمد دار دَکِته = کل ممد از درخت افتاد، کل ممد از درخت افتاد".
کدخدا از جلو و باقى اهالى خوابزده به دنبالش دویدند به سوى صحرا، و وقتى رسیدند دیدند درست است. کل ممد، زانو به بغل، زیر درخت انجیر افتاده و فریاد مىزند "آى مه لینگ در بورده، آى مه لینگ بِشکِسته = آى پام دررفت، آى پام شکست".
حاجى و یکى دو جوان زیر بغلش را گرفتند و کمک کردند بلند شود، در حالى که کل ممد از درد بخودش مىپیچید و فریادش قطع نمىشد "آى مه لینگ در بورده، آى مه لینگ بشکسته".
به هر دردسرى بود بلندش کردند و گذاشتند روى کول یکى از جوانها و راه افتادند به طرف ده. وسط راه حاجى ازش پرسید کى بود آنکسى که آمد و با سروصدا اهالى محل را خبر کرد. کل ممد به سادگى گفت:
"کل ممد کى ره دارنه؟ من شِه بیَمومِه خبر هِدامِه! = کل ممد کى رو داره؟ خودم اومدم خبر رو دادم!"
*
هر وقت فیلمى که در دست دارم رو به پایان مىرود احساس "کل ممد" بودن به من دست مىدهد! یکى مىپرسد "درسته که تو نویسنده و کارگران و مونتور این فیلمی ولی زیرنویس فارسى را کى درست کرده؟" یکى دیگر مىپرسد "این افکت دریا را کى پیدا کرده اینجا گذاشته؟" یکی دیگر می پرسد "نسخه انگلیسی را کی قراره آماده کنه؟ و…. و پاسخ من همواره همین است: کل ممد کى رو دارنه؟ شِه هاکردمه!
یادش بخیر مادربزرگم وقتی از کار خانه هلاک میشد مىگفت خدا را شکر اطو کردن بلد نیستم وگرنه این هم مىافتاد گردن من!
*
درد دلى بود با یاران این صفحه تا هم توجیحى باشد بر غیبت طولانىام و هم مقدمهاى بر معرفى بیشتر فیلم تازهام "با من از دریا بگو"، که بالاخره کارهاى استودیوئی‌اش هفته آینده آغاز مىشود و اواسط ژانویه ٢٠١۴ آماده نمایش خواهد بود.
آدرس سایت رسمى فیلم را که در شکل ابتدائی‌اش از همین امروز قابل رویت است در اینجا مى آورم:
و این هم اولین فلایر فیلم که به زبان انگلیسى است. فلایر فارسى با نظارت "کل ممد" در حال اجراست!
□◊□