پیش‌بینیِ نه‌چندان دور از واقع

بیش از دو ماه و نیم پیش، به تاریخ نهم فوریه، یعنی وقتی هنوز تا گرم شدن تنور بحث‌وفحث انتخابات خیلی فاصله بود در مطلبی با عنوان "آقامجتبى، مهدى هاشمى و احمدى‌نژاد، جلوه‌هاى یک نسل چرکین" در همین صفحه نوشتم:
[سیدعلی خامنهاى که منبر خلافت اسلامىاش را بر چرکینترین رفتار ذوبشدگان در ولایتش، از تجاوز به پسر و دختر در زندان کهریزک گرفته تا زیرگرفتن معترضان در روز روشن در خیابانهاى تهران بنا نهاده است حالا براى بیرون راندن مدعیان و سهمطلبانِ قدرتِ بىحد و مرزش با نسل چرکینى روبروست که در نیرنگ و بىاخلاقى، فرزندان خلف خود او و سلفش، روح‌الله خمینى هستند.
آن دوره گذشته است که وقتى بىاخلاقى و تزویر خمینى از حد تحمل مهندس بازرگان یا بنىصدر مىگذشت خودشان آماده کنار کشیدن بودند و بیرون راندنشان از قدرت با یک توطئهى برنامهریزى شده‌ی ساده انجامشدنى بود.]
[خامنهاى و آقامجتبایش حالا با مدعیانى از جنس خودشان روبرویند که بیرون راندنشان از قدرت به سادگی عملی نیست و بی‌تردید با جلوههاى چرکینى همراه خواهد شد که آنچه در مجلس میان احمدى نژاد و لاریجانى گذشت تنها نمونهى کوچکى از آن است.]

در آن مطلب "به نبرد خونبار مافیائى این سه باند، رهبرى و بیتاش، رفسنجانى و طایفهاش، و احمدىنژاد و قوم و خویشش، که به اعتقاد من در افق انتخابات قابل رؤیت است" پرداختم و نوشتم:
[براى کسانى که ممکن است همهى درگیرىهاى درونحکومتى را یک بازى تکرارى براى گرم کردن تنور انتخابات بدانند فقط به یادشان مىآورم که این "بازى"ها در اغلب موارد از بسیارى از درگیرىهاى جدى جدىتر، و گاهى حتى خونین از کار در آمده است. درگیرىهاى درونحکومتى در دوره خمینى که به حذف نخست وزیر، تبعید رئیسجمهور، اعدام وزیر امور خارجه، حصر خانگى جانشین ولى فقیه انجامید کمى از یک بازى براى سرگرمى مردم سنگینتر به نظر مىرسد. در دوره خامنهاى هم از این بازىهاى سنگین کم نبودهاند که از آخرینش بیش از سه سال مىگذرد و آنچه در آن برد و باخت شده زندگى تباه شده‌ی دهها مقتول جنبش سبز است و زندانی شدن صدها فعال فرهنگی و سیاسی، و حصر خانگى موسوى و کروبى و رهنورد.]
و بر این پایه بود که این پیشبینیِ نهچندان دور از واقع را کردم:
[آنچه من در افق نه چندان دوردست سیاسی ایران می‌بینم درگیری چرکین و خونینی است میان آن سه دستهای که نام بردم که دیگر نمیتواند با تعامل و مدارا و وقتکشی به آینده‌ای نامعین موکول شود چرا که انتخابات پیش رو مثل یک ضربالاجل، تاریخ آخرین مهلت مماشات را تعیین کرده است.]
و حالا با رد صلاحیت هاشمی و مشائی، این دو باند مافیائی به شکل آشکاری در مقابل مافیای بیت رهبری قرار گرفتهاند. حرف آخر امروز من هم همان است که با آن مطلب قبلیام را بهپایان بردم:
[کدام باند مافیائی پیروز این نبرد کثیف است بر کسی روشن نیست چرا که سلاح برندهی هر سه دسته، مشابه یک دیگر است؛ سلاحی از جنس تزویر و توطئهچینی، لعابخورده با احادیث موثق اسلامی! یک چیز در هر سه دسته دقیقا مشابه هم است. نه "ایران"، نه "اسلام" و نه "رژیم اسلامی ایران" هیچیک برایشان مقدس نیست و اگر سهمشان از قدرت و ثروت به خطر بیافتد از نابود کردن هیچکدام پرهیز ندارند.]

□◊□