بی‌پرده، بی‌تعارف

گفتگوی بیپرده "مهدی فلاحتی"، تهیهکننده و مجری برجستهی "تلویزیون صدای آمریکا" با من، که بیتعارف باید بگویم که با یک هفته تاخیر پخش شد!