نوروز

متن کوتاه زیر را قرار است چند ساعت دیگر در مراسم نوروز در پارلمان اروپا (بروکسل) بخوانم، البته به انگلیسی. دیدم بد نیست برگردان آن را به عنوان تبریک سال نو برای دوستان این صفحه بیاورم:
مفتخرم که قرار شد چند کلامی در مورد نوروز در این جمع حرف بزنم و بهعنوان یک ایرانی سالی شاد و موفق برای همهتان آرزو کنم.
ایرانیان و مردم فارسیزبان کشورهای همسایهی ایران بیش از سههزار سال است که نوروز را جشن میگیرند. شاید به نظر اغراق آمیز بیاید ولی حقیقت دارد. نوروز یکی از جشنهای باستانی در تاریخ بشریت است که آغازش به چندین سده پیش از تاریخنویسی مدون بازمیگردد.
آدم چگونه میتواند به خلاصه از حوادثی که این جشن در طول این زمان دراز از سر گذرانده یاد کند؟ اما آنچه تقریبا مسلم است این است که نوروز هرگز بیش از سه دههی گذشته در خطر نبوده است.
روحانیان مسلمان، بویژه آنان که پس از انقلاب 1357 به قدرت رسیدند و در قدرت ماندند تمام توانشان را برای دور کردن ایرانیان از جشن نوروزی بکار گرفتند و با بکارگیری روایات اسلامی سعی کردند آئینهای ریشهدار ایرانی را که علیرغم یورش اعراب در هزاروچهارصد سال پیش به ایران باز هم در جامعه دوام آوردند از اعتبار بیاندازند، که نوروز مردمیترین آنها بود.
اما همین حالا که ما در اینجا، بسیار دور از وطن محبوب من، جمع هستیم مردم ایران با ریشخند به فرامین ملایان مسلمان لباسهای نو به بر کردهاند، با دسته گلی بهدست از خانهی این دوست و فامیل به خانه دیگری میروند و با صدای بلند و شادمانه، همچون من به شما، میگویند:
نوروزتان پیروز
هر روزتان نوروز