“با من از دریا بگو”

یارانی در این صفحه دارم که اگر هفته‌ها هم فرصت نوشتن نیابم از سر زدن مجازی به من سر باز نمی‌زنند! هنوز گرفتار از آنم که چیزی بنویسم. چرائی‌اش را با انتشار این چند عکس توضیح می‌دهم هرچند برایم روشن است که این کار بیش از آن‌که به پرسشی پاسخ دهد ایجاد پرسش‌های تازه خواهد کرد!