وطنِ رنگارنگ ما

به قدری درگیر فیلم تازه ام هستم که خودم هم نمی دانم کجایم! این البته باعث نمی شود یادم برود که اگر چیز دندانگیری به چنگم افتاد با یاران این صفحه به شراکت نگذارم.

نمی دانم نامی از گروه موسیقی "رستاک" شنیده اید یا نه. جوابتان چه مثبت باشد چه منفی، اگر این موزیک هفت دقیقه ای آن ها را بشنوید و دیوانه نشوید حتما باید بروید دکتر!