از جنایت مقدس تا لابی مقدس

یکی دو ماه پیش در تلویزیون "سی ان ان" مصاحبهای دیدم با سیدحسین موسویان، سفیر ایران در آلمان در زمان ترور میکونوس، و مذاکرهکننده ارشد از سوی جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا در مسئله اتمی ایران در زمان ریاست جمهوری خاتمی، و استاد فعلی دانشگاه پرینتسون در نیوجرسی آمریکا، که تا جائی که به یاد دارم قبل از رسیدن به مقام "استادی" در آمریکا به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر و مدتی در زندان مانده بود. او وقتی به شکل موقت آزاد شد از ایران بیرون زد و نهایتا از آمریکا سر در آورد!

در گفتگوی سی ان ان، نه مصاحبهگر (کریستین امانپور) و نه طبعا خود موسویان کمترین اشارهای به عدم رابطه او با جمهوری اسلامی، یا اتهامات وارده به او و زندانی بودنش نکردند و طوری در مورد مسئله هستهای حرف میزدند که گوئی او همچنان در پست مذاکرهکننده ارشد مشغول انجام وظیفه است.

این نکته، همانوقت که برنامه را دیدم، برای چند ساعت موجب تعجبم شد ولی بعد یادم آمد که از مقامات سابق و اسبق و فعلی رژیم رمّال اسلامی بهقدری از این کرامات دیدهام که دیگر نباید چیزی مرا به شگفتی بیاورد!

دیروز بهطور اتفاقی یک برنامه ویدیوئی در یوتیوب دیدم با عنوان "از جنایت مقدس تا لابی مقدس" که در مورد دلائل پشت پردهی حضور موسویان در آمریکاست، و توسط سایتی بهنام "فوروم ایرانی" تهیه شده است. در این برنامه که "ذرهبین" نام دارد و توسط "حسن داعی" اجرا میشود سعی شده به پرسشهائی از این دست پاسخ دهد که: "چه کسانی موسویان را به آمریکا آورده و با مشاور وزارتخارجه همکارش کردند؟ چه کسانی برایش کتاب چاپ کرده و با حمایت مالی و سیاسی، درب مهمترین رسانهها را برویش باز میکنند؟"

به اعتقاد من سازندگان این برنامه موفق شدهاند با اسنادی خدشهناپذیر به این پرسشها و پرسشهای مشابه پاسخ روشنگرانه بدهند. این نکته را هم بگویم که نه تنها در عنوان این ویدئو، که در خود آن نیز از فیلم مستند من، "جنایت مقدس"، بهره گرفته شده است (البته من نقشی در ساخت این برنامه نداشته و حتی از وجود آن بی‌خبر بوده‌ام، ولی خوشحالم که از فیلم من استفاده مفیدی کرده‌اند.)

□◊□