رفسنجانی: کفتاری در محاصره‌ی لاشخورهای ولایت

از میان تمامی جانوران، خزنده و چرنده و پرنده، حضرت نوح تنها اجازه داد یک چهارپا با یک بالدار بر عرشه کشتی در کنار هم قرار بگیرند؛ کفتار و لاشخور. نوح در پاسخ جانداران دیگر گفت: چرا که هر دو از یک تبارند و هرگز هم را نمی‌درند، ولی هر کدام که فرصت بیابد دیگری را به لاشه‌ای بدل می‌کند تا مردارش را به دندان بگزد، یا به منقار بخراشد.
[از یک کتابِ مقدس نانوشته، به روایت خودم!]