برای خالق “تابوی ایرانی”

رضا علامه‌زاده و یارانش اسفندیار منفردزاده و داریوش اقبالی
از: اکبر ذوالقرنین
□◊□
باری
از پچپچه‌ها
همهمه آفریدی
از همهمه‌ها: فریاد
فریاد از جهالتِ جاری
بر سکوتِ یک صد و شصت سال تحقیر
زندان و شکنجه و دارِ هر دگراندیش
هر دگردین‌باور
بر پهنه‌ای بی‌سامان
آن جا که جانِ جوانِ "باب"
اشارتی شد
بر تباهیِ حضورِ قرن‌ها مسجد و منبر
عبا و عمامه
تا بشارتی شود ناب
بر باور برابر زن با مرد
آن زمان که زنان، جان‌دارانی رقم می‌خوردند
بی‌مقدار
سزاوارِ سنگسار
□◊□
باری
تصویر در تصویر
پرتو فشاندی
بر تاریک‌خانه یک تاریخ
آن جا که "طاهره"ها، "بدیع‌ها"، و "برجیس"ها
با اندامی شمع‌آجین
پایان‌نامه‌ی سپاه ولایتِ ملایان را
چندان پای فشردند
که نیازِ راستینِ صلح
این ترانه شیرین
ترنمی شد همدلانه
بر لبان عاشقان جهان
از هر رنگ و نژاد و زبان
بر گستره‌ی بی‌مرز زمین
□◊□
آری
هم از این روست
ای یگانه یار
شایسته مهری
لایق بوسه
در خور افتخار                        
□◊□