نوبتِ سربلندی

مثل هر ایرانی در هر جای این جهانِ پهناور، در اوج خواری کشیدن از رژیم بیدادگر اسلامی حاکم بر وطنم، این لحظه‌ی سربلندی ملی را که دسترنج سینمای در بند اما سرفراز ایرانی است، با تمام وجود گرامی می‌دارم و به آفرینندگان این سربلندی، صمیمانه تبریک می گویم.