پلاکارد

نمردیم و بعد از بیست و چهار سال که از نمایش فیلم "میهانان هتل آستوریا" می گذرد یک بار دیگر پلاکارد فیلمی از من بر سر در سینمائی در لس آنجلس بالا رفت! بین این دو فیلم چند تای دیگر ساخته باشم خوب است؟