عرق شرم بر پیشانی‌ام

خبر مرگ "رهبر کبیر خلق کره شمالی"، بر عکس خبر مرگ دیکتاتورهای دیگر، صدام حسین و قذافی، خبر دستپاچه کنندهای است؛ یعنی برای من، که یک روز (البته یک روز به معنای سالها!) خیال میکردم جنبش کمونیستی راه رهائی انسانهاست.

حالا مرگ "کیم جونگ-ایل"، خبر مرگش (!)، آنقدر دستپاچه کننده نیست که خبر جانشین شدن پسر تُپلاش "کیم جونک-اون"، که بیشباهت به "احمد شاه" خودمان وقتی به سلطنت رسید نیست، هست (جمله کمی ملغلق شد از بس این خبر دستپاچهام کرد!).

 

به قول آن بزرگ زبان آور، "به جان دوست"، که با دیدن صحنههای مضحک مویه کردن "خلق کره شمالی" برای مرگ "رهبر کبیر"شان در مقابل دوربین تلویزیون، به جای نشستن زهرخند بر لبم، عرق شرم به پیشانیام نشسته است.