شهرزاد نیوز و فیلم تابوی ایرانی

برای خواندن مطلبی در مورد بهائی ستیزی و بهائی گریزی، لطفا روی آرم شهرزاد نیوز کلیک کنید. این مقاله بر مبنای مصاحبه ای با من در  مورد فیلم "تابوی ایرای" تدوین شده است