Untitled

کنفرانس حقوق بشر و قضیه شلاق

فردا و پس فردا، به همت "بنیاد کوشش برای استقرار دمکراسی و حقوق بشر در خاورمیانه" کنفرانس و جشنواره ای هنری در شهر ماینس (آلمان) بر پا خواهد بود که من هم با فیلمی از جنایات رژیم اسلامی در آن شرکت خواهم داشت (متاسفانه تعداد جنایات رژیم به قدری زیاد است که هر چه فیلم ساخته می شود باز کم است!)

این خبر کوتاهی که دادم البته توسط برگزارکنندگان کنفرانس با تفصیل بیشتری از قبل داده شده است. اما آن چه ذهن مرا مشغول کرده این است که از وقتی که در کنفرانس برایم در نظر گرفته شده برای جلب توجه شرکت کنندگان به هجوم وحشیانه اخیر رژیم اسلامی به حریم سینما استفاده کنم.

می دانید که در ماه های اخیر این تجاوزات که از آغاز استقرار جمهوری اسلامی در وطن ما جریان داشته، شتابی باورنکردنی گرفته است. دستگیری مستندسازان مستقل، و محکومیت چندش آور زندان و شلاق برای "مرضیه وفامهر"، بازیگر توانا و بسیار شجاعی که برای اولین بار حاضر شد خط قرمزهای ابلهانه رژیم اسلامی در سینمای ایران را بشکند و در فیلمی بدون حجاب تحمیلی اسلامی ایفای نقش کند، چشمه ی تازه ای از دشمنی رژیم است با هنر اصیل و هنرمندان مستقل ایرانی.

من مثل همیشه خودم را همبند تک تک زندانیان سیاسی ایران، بویژه آنان که به جرم هنرمند بودن در بندند، می دانم.

□◊□