Untitled

عطای "فیسبوک" را به لقایش بخشیدم!

از یکی دو هفته پیش که "فیسبوک" اطلاع داد دیگر پیام های ارسالی دوستان را به صورت ایمیل برای کاربران نمی فرستد، مشکل من که نمی توانم به صورت روزمره به فیسبوک سر بزنم دوچندان شد.

 

قبلا از این که نمی رسیدم به تقاضاهای دوستی پاسخ دهم، یا در مورد پست های دوستان ابراز نظر کنم، کم شرمنده می شدم که حالا دیگر باید شرمسار دوستانی باشم که از طریق فیسبوک برایم پیامی می فرستند.

این بود که فکر کردم دستکم در شرائط فعلی عطای فیسبوک را به لقایش ببخشم. صفحه "از دور بر آتش" که پا برجاست و راه تماس با من هم از طریق این صفحه و هم از طربق صفحه ام در یوتیوب همیشه باز است.