بازداشت مستندسازان در ایران

داشتم به این خبر تاسف بار می اندیشیدم، و فکر می کردم چگونه می توانم احساسم را در این باره بر قلم بیاورم که خانم لادن فیروزبخت از رادیو فارسی زبان فرانسه زنگ زد و بارم را سبک کرد. حاصل گفتگویمان ساعتی بعد از رادیو پخش شد و لینکش را برای دوستانی که به بحث هائی اینچنین علاقمندند در زیر می گذارم.

[گفتگو در مورد بازداشت مستندسازان در ایران]