گفتگو با میهن

کامران همیشگلی گزارشگر روزنامه اینترنتی میهن گفتگوی کوتاهی با من داشت در مورد فیلم تابوی ایرانی که لینک آن را برای علاقمندان این صفحه در اینجا می آورم