سالروز مرگ مصدق

نه وقتش را دارم نه ضروررتش را می بینم که به تفصیل از کسی حرف بزنم که نمی توان از دموکراسی دم زد ولی از او یاد نکرد: می دانید که را می گویم، مگر جز مصدق کس دیگری در تاریخ معاصر ما تا این حد به معیارهای دموکراسی، چه در قدرت و چه بیرون از آن، پایبند بوده است؟

بی مناسبت نمی بینم نسخه کوتاه نمایش خودم "مصدق" را یک بار دیگر در دسترس دوستان این صفحه قرار دهم تا 14 اسفند را بی نام او پایان نبرده باشم