گرمای عرب و سرمای عجم!

در میانه ی سفر از این سو به آنسوی جهان برای فیلمبرداری فیلم تازه ام تا جائی که می توانم موج خوش نوای دموکراسی طلبی در دنیای عرب را با شور و هیجان برخاسته از آن دنبال می کنم. اما وقتی بازتاب این نوای شیرین را در ایران خودمان پی می گیرم به شدت مایوس می شوم. رهبران جنبش سبزی که بسیاری آن را مادر جنبش امروز دنیای عرب می خوانند دوباره از "مجوز گرفتن از وزیر محترم کشور", وزیر دولتی که خودشان آن را دولت کودتا می خوانند برای راهپیمائی حرف می زنند. آن ها با اینکه می دانند مردم مصر نه تنها برای گردهمائی اجازه نگرفته, بلکه مقررات رسمی حکومت نظامی را نیز زیرپا گذاشته اند باز چشمشان را به واقعیت می بندند و باز هم فرق آشکار میان "مبارزه بدون خشونت" با "مبارزه در چهارچوب مقررات رژیم" را درک نمی کنند.

از آنجا که من مدت ها پیش این مقوله را در مقاله ای با عنوان "مبارزه بدون خشونت به معنای مبارزه در چهارچوب قانون نیست" باز کرده ام از تکرار آن خودداری می کنم و به کسانی که در جستجوی این پاسخ هستند که چرا جنبشی با عظمت جنبش سبز به سکونی این چنین تاسف بار انجامید دوباره خوانی آن را توصیه می کنم.