شما در روز هشتم 89 از چه فیلم می‌گیرید؟

یک کلیپ تازه در رابطه با طرح یک روز از زندگی ایرانیان