Untitled

هشتم آذر 89 ما از چه فیلم خواهیم گرفت؟

کلیپ شماره 2 در رابطه با طرح یک روز از زندگی ایرانیان