هشتم آذر امسال از چه فیلم خواهم گرفت؟

 کلیپ شماره یک، در رابطه با 8، 9، 89 طرح یک روز از زندگی ایرانیان