Untitled

شمارش معکوس

تا روز هشتم آذر هشتاد و نُه، سی روز دگر باقی است!

بیائید در کاری مشترک، یک روز معین از زندگی خودمان، ایرانیان، چه آن پیکره با شکوهِ در وطن مانده، و چه آن اندام‌های جدا مانده از پیکره‌ی مادر، که در این گوشه و آن گوشه از این دنیای پهناور زندگی می‌کنند را برای نسل‌های آینده ثبت کنیم.

برای دانستن شرائط و پاسخ به پرسش‌هایتان لطفا روی تصویر زیر کلیک کنید.