آنچه از دوست برآید نیکوست

از آنجا که اطلاعیه‌ی زیر بسیار رسا و گویاست تنها می‌ماند که از دوستان نازنینی که زحمت این کار را می‌کشند پیشاپیش سپاسگزاری کنم.