آزادی یک قاتل

وقتی طعم تلخ یک بده بستان ناشریف میان رژیم اسلامی و دولت فرانسه را تا مغز استخوانم چشیدم باز به سراغ فیلم، این پادزهر همیشگی زندگی‌ام رفتم و سکانسی از فیلم جنایت مقدس خودم را که به کشتن دکتر شاپور بختیار مربوط می‌شد از آن قیچی کردم، و این کلیپ هفت دقیقه‌ای را در صفحه‌ام در یوتیوپ گذاشتم تا بتوانم دستکم نفسی بکشم. اگر از این همه نامردمی برای دمی نیاز به هوا احساس می‌کنید شاید پادزهری که یک کلیک با آن فاصله دارید به کار شما هم بیاید.