زمزمه!

  شکر خدا که ده تا دختر ندارم ولگرنه نه تنها نوشتن برای این صفحه، بلکه باید تمام فعالیتهای دیگرم را هم تعطیل میکردم تا به امر و نهی عروس و دامادهایم میرسیدم! شنیده بودم که عروسی دختر شاه پریان دو هفته طول میکشد ولی نمیدانستم جان پدر عروس ، حتی اگر شاه پریان باشد، به لبش میرسد تا این دو هفته تمام شود. دروغ نگفته باشم، با اینهمه، عروسی دختر آدم شیرینیهای خاص خودش را دارد که گاهی موجب میشود آدم آرزو کند کاش ده تا دختر می داشت!