Untitled

  دوست نازنینی راه برون رفت از مشکل فیلتر شدن سایتم در ایران را نشانم داده است. امیدوارم این خبر به طریقی به گوش دوستان این صفحه در ایران برسد. آن‌ها می‌توانند از طریق «google reader» با وارد کردن آدرس زیر بدون مزاحمت به سایت من برسند:http://reza.malakut.org/index.xml