تصویر «سعیدی سیرجانی» در اثری از من

وقتی در مطلب قبلی، به مناسبت، نامی از زنده‌نام «سعیدی سیرجانی» بردم یکباره به یادم آمد که ممکن است خوانندگان این صفحه تصویر او را در اثری از من با عنوان «موج و آرامش» ندیده باشند. تصویر او در واقع بخشی از این فیلم من است که هشت نُه دقیقه به درازا می‌کشد و در آن به زبان دو آشنا با «سعیدی سیرجانی» و آثارش، «پرفسور احسان یارشاطر» و «دکتر جلال متینی»، زندگی ادبی و مرگ سرفرازنه‌اش بازگو می‌شود. در این فیلم دو صحنه کوتاه از خود «سعیدی سیرجانی» گنجانده‌ام که از مصاحبه‌ی بلند او با هنرمند نامی «پرویز کاردان» استخراج شده‌اند. این مصاحبه را «کاردان» با بلندطبعی برای استفاده در اختیار من قرار داده بود. برای اینکه جای گله برای غیر فارسی‌زبانانی که به صفحه من در «یوتیوپ» می‌روند و از بدون زیرنویس بودن برخی فیلم‌هایم شکایت دارند باقی نگذارم، این بار [نسخه انگلیسی] همین فیلم را هم به طور جداگانه در «یوتیوپ» قرار می‌دهم.