سیزده بدر از یاد رفته

سیزده بدر در ذهن من بیش از اینکه یادآور بیرون زدن و به دامان دشت و دمن پناه بردن برای فرار از نحوست باشد، یادمان شخصیتی از یاد رفته است با ویژگیهائی که همواره بیشترین جذابیت را برای من داشته است. انسانی ساده دل و شریف، سربازی رزمدیده و در عین حال شاعر مسلک، و شعر دوستی با احساس، همانقدر ورزیده در خلبانی و تیراندازی که آگاه به رمز و راز موسیقی و نوازندگی پیانو، کسی که اولین سرودهای نظامی میهنی را شخصا سرود و نواخت و اولین مدرسه نظام به معنای علمی اش را در خراسان به راه انداخت، در حالیکه نزدیکترین رابطه و صمیمیت را نه با سیاستمداران که با شاعران نامدار زمان خود داشت . 

            دیگر اگر اهل تاریخ معاصر باشید باید بدانید که دارم از آن جوان رعنای وطن دوست حرف می زنم که درست 85 سال پیش از این، یعنی در سال 1300، در همین روز سیزده بدر، قیامش را در مشهد با دستگیری قوام السلطنه، والی وقت خراسان، آغاز کرد و او را کت بسته به تهران فرستاد، ولی شش ماه بعد به فرمان همان قوام السلطنه که حالا با بازی تلخ سیاست، در تهران به مقام ریاست وزرائی رسیده بود، در عرصه نبرد کشته شد و قاتلینش سر بریده اش را برای اثبات مرگ او به تلگرافخانه قوچان آوردند، یعنی در باره “کلنل محمد تقی خان پسیان”. (از پسزمینه قیام کلنل، یعنی از کودتای اسفند 1299 و ظهور و سقوط کابینه سیاه و مسائل مرتبط به آن، به دو دلیل می گذرم: اول، تا این مطلب به درازا نکشد، و دوم، تا پا در گلیم تاریخ پژوهان ارجمندی همچون “مسعود بهنود” دراز نکرده باشم!)

کلنل محمد تقی خان پسیان

در سوگی که تا آن روز خراسان به خود ندیده بود هزارها نفر در تشییع جنازه کلنل شرکت کردند و پیکر او را در کنار مقبره نادرشاه به خاک سپردند (هر چند مدتی بیش نگذشت که به دستور رئیس الوزرا، نبش قبر کردند و جنازه را پنهانی به گورستان عمومی انتقال دادند). در همان سوگواری بزرگ بود که “عارف قزوینی”، شاعر وطن دوست زمانه و یار نزدیک کلنل، این دوبیتی جاودانه را سرود و با خط خوش بر پارچه ای نوشت که بر تابوت او نصب کردند:

این سر که نشان سرپرستی است / وین گونه رها ز قید هستی است

با دیده عبرتش ببینید / این عاقبت وطن پرستی است.

عارف قزوینی که قلبی به غایت حساس و آوازی به نهایت خوش داشت پس از مرگ کلنل که به گفته خودش کمرش را شکست، در کنسرتی در تهران چنان به شیدائی در فراق یار خواند که چشمی که هیچ، دلی نبود که بر آن نگرید. او در فرازی از این ترانه غمگین، این چنین ناله سر می دهد:

دامنی که ناموس عشق داشت، می دَرندش

هر سری که سرّی ز عشق داشت، می بُرندش

کو به کوی و برزن به برزن، همچو گو بَرندَش

ای سرم فدای همچو سر باد

یا فدای آن تنی که سر داد

سر دهد زبان سرخ بر باد

مملکت دگر، نخل بارور، کو دهد ثمر،

جز تو هیچ یک نفر ندارد

چون تو با شرف پسر ندارد.

حالا اگر با این حرفها در روز سیزده بدر دلتان را کمی گیراندم، نگران نشوید، مطلبم را با هجوی از شاعر وطن دوست دیگر زمانه، “ایرج میرزا”، در مورد رئیس الوزرا شدن قوام السلطنه به پایان می برم که کمی هم لبخند بر لبانتان بنشانم، گیرم لبخندی تلخ (!):

که گمان داشت که این شور به پا خواهد شد / هرچه دزد است ز نظمیه رها خواهد شد

دور ظلمت بدل از دور ضیاء خواهد شد / دزد کت بسته رئیس الوزرا خواهد شد

ممکت باز همان آش و همان کاسه شود

لعل ما سنگ شود، لولو ما ماسه شود.

این رئیس الوزرا قابل فراشی نیست / لایق آنکه تو دل بسته آن باشی نیست

همتش جز پی اخاذی و کلاشی نیست / در بساطش بجز مرتشی و راشی نیست

گر جهان را بسپاریش، جهان را بخورد

ور وطن لقمه نانی شود، آن را بخورد.