یک دو بیتی جانانه!

دوست نازنینی از بوستون در رابطه با مطلب قبلی من در مورد بیماری “کامران نوزاد” و آمدن به موقع “هومن آذرکلاه” برای اجرای نقش “سرتیپ آزموده” در نمایش “مصدق”، یک دو بیتی جانانه سروده و برایم فرستاده که دلم نیامد شما را از فیض آن بی نصیب بگذارم.

گر “کامران” ز صحنه برون گشته، غم مخور

“هومن” که آزموده ی نقش است در ره است.

 تا “آذر” است همره وی، کام او رواست

عشق ار مدد کُنَدش، سلامت میسر است.