یک زخم کهنه ملی در آستانه ی مداوا

تب تازه ای آمریکای لاتین را در بر گرفته است؛ تب انتخابات شیلی. کسی که به اعتبار آمارگیری بزرگترین و مستقل ترین منابع نظر سنجی جهان بالاترین شانس را برای کسب کرسی ریاست جمهوری شیلی دارد خانم  دکتری است به نام “میشل باچلت” که از سرشناس ترین قربانیان کودتای ژنرال پینوشه در سال 1973 به شمار می آید. گمان نمی کنم هیچ ایرانی، با هر عقیده و مرامی، وقتی اسمی از کودتای شیلی و سرنگونی حکومت آلنده بیاید به یاد کودتای 28 مرداد 32 و سرنگونی دولت مصدق نیافتد، چه مخالف این دو رهبر ملی باشد چه موافق. واقعیت این است که این دو حادثه با اینکه دقیقا دو دهه از هم فاصله دارند زخمی مشابه بر پیکر دو ملت ایران و شیلی بر جا نهاده اند.

 

دکتر میشل باچلت

 میشل باچلت دختر آلبرتو باچلت، یکی از ژنرالهای نیروی هوائی شیلی بود که به خاطر حمایتش از سالوادور آلنده دستگیر و زیر شکنجه کشته شد. خود میشل و مادرش هم زندانی و شکنجه شدند اما بعد با وساطت نظامیان دیگر آزاد اما از کشور تبعید شدند. او و مادرش 5 سال در استرالیا زندگی کردند و سپس میشل به وطنش بازگشت و به فعالیت پنهان برای دفاع از حقوق بشر پرداخت. همانطور که می دانید دموکراسی در سال 1988 به شیلی بازگشت اما این در سال 2000 بود که پرزیدنت ریکاردو لاگوس، رئیس جمهور کنونی شیلی، میشل را برای احراز پست وزارت بهداشت دعوت به کار کرد. دو سال بعد پرزیدنت لاگوس در حرکتی سمبلیک و غیرمعمول در دنیای نظامیان آمریکای لاتین، میشل باچلت، یک بانوی پزشک را، به وزارت دفاع ملی کشور شیلی برگزید.

 

“میشل باچلت” در راس وزارت دفاع ملی شیلی

 میشل که به خاطر انتقاد آشکارش به ایالت متحده امریکا به خاطر حمایت این کشور از کودتای پینوشه محبوب ملت زخم خورده ی شیلی است حالا که این سطور نوشته می شود در آستانه اشغال بالاترین مقام تصمیم گیرنده در کشور خود است. آنچه ملت شیلی از این خانم دکتر دردآشنا انتظار دارد مرحم نهادن بر زخم کهنه ای است که کودتای آمریکائی سال 72 بر پیکر این ملت بر جا نهاده است. من حالا که این را می نویسم در این فکرم که بر زخم کهنه ی ما (یا بهتر، بر زخمهای چرکین ما) کدام پزشک حاذق مرحم تواندگذاشت.