مصاحبه ای تازه

مصاحبه زیر همین امروز صبح با “رادیو سپهر” در شهر گوتنبرگ سوئد در باره “نمایش مصدق” انجام شده که چون ممکن است نکات تازه ای برای یاران این صفحه در آن یافت شود آنرا در اینجا می آورم تا با کلیک روی این [فایل صوتی] بتوانند آن را بشنوند. از این رو که هنوز گرد راه اجرای فرانکفورت را نتکانده عازم کپنهاک و لندن برای اجرای “مصدق” هستم فرصت نوشتن بیشتر برایم فراهم نیست. بنابراین همه حرفها را می گذارم برای آینده ای نزدیک.