Untitled

با سلامی دو باره

دوستانی که به این صفحه می آیند می دانند که علت غیبت کبرای من در یکی دو هفته اخیر دوری از هلند برای اجرای فیلم – نمایش مصدق بوده است که پریشب بر صحنه تئاتر “ادیار” در پاریس رفت و شور و هیجان و تشویق تماشاگران، بازیگران ما را به وجد آورد و خستگی کار را موقتا از تن من بیرون راند. چون تا پایان ماه درگیر اجراهای دیگری از همین اثر هستم هر وقت فرصتی دست دهد اخبار و عکسهای اجراهای مختلف را برایتان در همین صفحه می آورم. اولینش عکسهای تازه ای است از اجرای پریشب در پاریس.