مصدق در سالگرد کودتا


این روزها تلویزیونهای لس آنجلسی چپ و راست از مصدق حرف می زنند. نه به خاطر فیلم/ نمایش ما که در همین لس آنجلس در حال تمرین آن هستیم، بلکه به دلیل پنجاه و دومین سالگرد کودتای سال سی و دو. نظرات سخنوران هم به راستی که شنیدنی است. یکی نه تنها سازمان سیای آمریکا و انتلیجنت سرویس انگلستان را متهم به دست داشتن در حوادث آن سال نمی کند بلکه معتقد است که مردم در آن روز با قیام ملی خود کودتای مصدق را خنثی کردند. یکی می گوید گرچه آمریکا و انگلیس در کودتا دست داشتند ولی این اشتباهات مصدق بود که کار را به بن بست رسانید و راهی جز کودتا برای آنها باقی نگذاشت.

وقتی خوب دلم برای شنیدن تحلیلی که یک کمی دانش و صداقت در آن یافت شود لک زده بود اتفاقی کانال تلویزیون را گرداندم و به سخنان ناصر انقطاع در برنامه اش با نام در گذرگاه تاریخ در تلویزیون ان، آی، تی، وی، گوش سپردم که آن هم این بار به مصدق پرداخته بود. و براستی از این همه احساس مسئولیت در صادق بودن به تاریخ لذت بردم. انقطاع با تکیه بر شواهد و اسناد غیرقابل انکار که حال دیگر در دسترس همه قرار دارد، واقعیت حوادث تاریخساز آغاز دهه سی خورشیدی را بر شمرد و گوئی دارد به تحلیلگران دیگری که به جعل تاریخ دست می زنند پاسخ می دهد به روشنی نشان داد که اگر کسی امروز از دموکراسی و حقوق بشر و ایجاد جامعه مدنی حرف می زند نمی تواند تنها دولتمردی را که در اوج قدرتش به این اصول در عمل پایبندی نشان داده ندیده بگیرد و واقعیتهای آشکار تاریخ معاصر کشورمان را به همین راحتی وارونه جلوه دهد. صداقت انقطاع به تاریخ و تن ندادنش به تحلیلهای جانبدارانه که متاسفانه بازار گرمی در آشفته بازار سیاسی امروز ما دارد به واقع ستودنی است.